Privacy statement Cura Integra

Algemeen

Cura Integra, gevestigd aan de Lodewijk van Deysselstraat 81, 1064 HM te Amsterdam

Bij  Cura Integra worden uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. Daarmee worden uw persoonlijke gegevens  op een transparante en veilige wijze verwerkt en slechts gebruikt  voor het doel dat u wil en/ of in verband met wettelijke bepalingen in de zorg.

Cura Integra hecht zeer hoge belang aan de privacy van haar cliënten, medewerkers, relatie, derden en een ieder die de website van Cura Integra bezoekt.

Gegevens

Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd, anders dan in deze Privacy statement is beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  is een verordening waarin aangegeven wordt hoe bedrijven en hun medewerkers, klanten, relaties e.d. om moeten gaan met persoonlijk gegevens van anderen zodat deze gegevens niet zomaar op straat of in de media terecht kunnen komen. In de AVG verordening wordt ook een bewaartermijn genoemd en de boete die kan worden gegeven wanneer bedrijven niet goed met persoonlijke gegevens zijn omgegaan. Wij verwijzen u voor verdere uitleg van de AVG verordening  naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

ook kunt u terecht bij de autoriteit persoonsgegevens 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Veiligheid

U kunt uw n.a.w gegevens op onze website www.curaintegra.nl uploaden, waardoor de veiligheid m.b.t. gegevens gewaarborgd wordt.

De door u toegestuurde gegevens

De persoonlijke gegevens die u opstuurt zijn slechts ten doel, dat wij aan de hand van deze gegevens u kunnen benaderen om u ten dienste te kunnen staan. Er wordt veilig en zorgzaam omgegaan met uw gegevens.

Ongewenste en of commerciële berichten

De gegevens die u middels het ingevulde formulier via onze website of mailadres naar ons verstuurd, worden veilig en versleuteld door ons ontvangen. Cura Integra verstuurt geen ongewenste of commerciële berichten naar de door u aan verzonden gegevens.

 Artikel 1. – Bezoekers

Bij het bezoeken van onze website worden in algemene zin bezoekgegevens bijgehouden. Dat betekent concreet het IP-adres van uw internet verbinding om te kunnen bepalen wat het land van herkomst is. Ook het tijdstip van het opvragen van de website, de duur van het bezoek en het soort browser dat wordt gebruikt worden geregistreerd. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van het gemiddelde bezoek en klikgedrag op deze website. Er worden hierbij geen n.a.w gegevens verzameld.
Hiermee wordt de werking van onze website geoptimaliseerd en de inhoud beter afgestemd. Het werkt beide kanten op. Voor ons zodat we kunnen meten of de website optimaal wordt gebruikt en voor u zodat u altijd gemakkelijk de juiste informatie op onze website vinden kan.
Cura Integra anonimiseert zoveel mogelijk gegeven op het IP adres van het bezoek na. Ze worden in geen enkele omstandigheid aan derden verstrekt. Wij respecteren te allen tijde de privacy van onze website bezoekers, onze cliënten en onze overige relaties. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw gegevens gebeurt altijd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2. – Doeleinden

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden voor de diensten die wij voor u, als cliënt of toekomstig cliënt leveren, en het beheer van die gegevens die daaruit voortvloeien, gebruiken wij alleen beroepsmatig om met u in contact te komen of omdat uw zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank, Gemeente of Belastingdienst hierom vraagt. Ook als u slechts een website bezoeker bent behandelen wij de verzamelde gegevens net zoals u mag verwachten met het in acht nemen van de AVG.

Een contact- of aanmeldingsformulier dat u op onze website invult, of door een email die u ons stuurt wordt alleen behandeld naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email. Deze wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
De formulieren op onze website worden veilig geladen via https. De website zelf draait bij en gerenommeerd hosting bedrijf die aangeeft geen enkele gegevens van onze website te delen met derden.

Artikel 3. – Google analytics

Hoe u onze website gebruikt wordt bijgehouden middels Google Analytics. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het IP-adres van uw internetverbinding opgeslagen en overgebracht naar Google Analytics in de USA. Zij bieden enkele diverse overzichten over het website gebruik. De gegevens die worden getoond kunnen niet door iedereen worden geraadpleegd. Google analytics kan ook als meet instrument worden ingezet voor reclame doeleinden. Van deze google analytics mogelijkheid Cura Integra geen gebruik.

Indien u meer hierover wilt te weten komen dan raden wij u aan het privacy beleid van Google en privacy beleid van Google Analytics te bekijken. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Artikel 4. – Websites

De websites waarna wij op onze website verwijzen zijn met grote zorgvuldigheid geselecteerd, maar Cura Integra kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van (persoons)gegevens door en via die websites en organisaties. Wij adviseren in dat geval de betreffende privacy statements te lezen van die websites.

Artikel 5. – Omgang persoonsgegevens en geheimhouding

Medewerkers van Cura Integra die toegang hebben tot en/of gebruik maken van u (persoons)gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend waaraan zij zich dienen te houden. Cura Integra zet alles in het werk om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en//of verlies.

Cura Integra maakt gebruik van een aantal softwarepakketten. Hierin worden gegevens van onze klanten opgeslagen en verwerkt. Cura Integra heeft met de betreffende leveranciers van die softwarepakket een overeenkomst gesloten waarmee ook uw gegevens beveiligd worden en zijn conform de AVG. De medewerkers van die leveranciers hebben elk ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend voor wat betreft de inzage en/of verwerking van uw gegevens. Tevens houden die leveranciers zich ook aan de wettelijke bewaartermijnen.

Cura Integra moet voor het realiseren van de onder “Artikel 2” genoemde doeleinden in een aantal gevallen uw gegevens doorgeven aan overheidsinstellingen (Belastingdienst, Inspectiediensten, Autoriteit persoonsgegevens e.d.) externe accountant en auditinstanties (Kiwa, Iso)

Artikel 6. – Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Iedereen die een relatie heeft met Cura Integra kan een schriftelijk verzoek indienen om zijn of haar door ons verzamelde (persoonlijke)gegevens in te zien. Als de gegevens niet juist zijn kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te laten verwijderen of aan te passen. In dat geval passen wij uw gegevens aan of verwijderen wij ze direct. Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek indien die gegevens nodig zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden conform wettelijke regelingen en verplichtingen. Via het menu knop “Contact” op onze website treft u alle mogelijkheden om ons te kunnen bereiken.

Artikel 7. – Bewaartermijn

Cura Integra en haar leveranciers bewaren de (persoons)gegevens niet langer dan nodig is en geheel conform de wettelijk bepaalde termijn.

Artikel 8. Wijziging Privacy Verklaring

Cura Integra behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.curaintegra.nl bekend gemaakt worden.